Europejskie Centrum Edukacji, wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, to niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli. Głównym zadaniem Centrum jest doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół lub placówek oświatowych oraz osób zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych.Szczegółowe cele i zadania

 • organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących oraz kadr oświatowych i samorządowych
 • inicjowanie i organizowanie wszelkich form ulepszania metod nauczania
 • wspieranie rozwoju osobowego i doradztwo w tym zakresie
 • prezentowanie nowoczesnych form zarządzania
 • pogłębianie znajomości prawa

Europejskie Centrum Edukacji przygotowuje w każdym roku szkolnym kompleksową ofertę szkoleń i kursów na podstawie analizy potrzeb środowiska, głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny oraz wniosków z realizacji dotychczasowej oferty edukacyjnej. W planie doskonalenia wykorzystuje doświadczenia poprzedniego okresu działalności oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Zakres oferty szkoleniowej obejmuje następujące obszary

 • Szkoła nowoczesna, przyjazna i skuteczna
 • Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej edukacji
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wychowanie, zagrożenia, profilaktyka
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Kursy i szkolenia komputerowe
 • Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

W propozycjach programowych każdego roku znajduje się ponad sto tematów szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Oferta dla nauczycieli obejmuje m. in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów, ewaluacją, ocenianiem szkolnym, konstruowaniem narzędzi pomiaru dydaktycznego, doradztwem metodycznym, problematyką wychowawczą, innowacjami pedagogicznymi oraz komunikacją interpersonalną.

 Wybrane tematy szkoleń, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem

 • Zmiany w prawie oświatowym
 • Ochrona danych osobowych w oświacie
 • Tworzenie i aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego
 • Organizacja pracy szkoły - prowadzenie dokumentacji szkolnej
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkoły
 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Marketing usług edukacyjnych. Promocja szkoły/placówki oświatowej
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 • Opracowanie programów nauczania i ich wdrażanie w szkole
 • Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych, planowanie działań doskonalących i naprawczych na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły
 • Ocenianie w świetle obowiązującego prawa oświatowego
 • Bezpieczna szkoła – normy i procedury postępowania obowiązujące w szkole
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Współpraca szkół zawodowych i partnerów społecznych w budowaniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej
 • Planowanie pracy dydaktycznej przez nauczyciela
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela
 • Zajęcia pozalekcyjne w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży
 • Nauczanie metodą projektów-
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Praca z uczniem z dysfunkcjami

ECE dokłada starań, aby doskonalenie nauczycieli było prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, dlatego podejmuje współpracę ze specjalistami w dziedzinie prawa oświatowego, pedagogiki, psychologii, dydaktyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz technologii informatycznej.

ECE OFERTA SZKOLEŃ 2017/2018