LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ŁĄCZY NAS BABIA GÓRA NA RZECZ ROZWOJU PODBABIOGÓRZA

W 2005 r. Fundacja zainicjowała realizację pilotażowego programu LEADER+ na Podbabiogórzu w celu zmobilizowania lokalnej społeczności do pracy na rzecz regionu, znalezienia dróg rozwoju gospodarczego i społecznego oraz podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości życia i sytuacji ekonomicznej w środowisku lokalnym. Program miał charakter innowacyjny i był w Polsce swego rodzaju eksperymentem, którego celem było sprawdzenie skuteczności nowego podejścia do sposobu prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja podpisała umowę dofinansowania realizacji projektu Lokalna Grupa Działania Łączy nas Babia Góra na rzecz rozwoju Podbabiogórza, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie – Sekcja Orientacji oraz budżet państwa w ramach Działania Pilotażowy Program Leader+ Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”.

 
Cele projektu:

 • aktywizacja lokalnych środowisk subregionu Podbabiogórza do bezpośredniego udziału w procesach kreowania rozwoju obszarów wiejskich
 • budowa trwałego porozumienia i struktury sieciowej pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów Podbabiogórza w celu podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu oraz rozwiązywania lokalnych problemów
 • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Podbabiogórza, - utworzenie Lokalnej Grupy Działania jako partnerstwa publiczno-prywatnego
 • stworzenie podstaw dla partnerskiego zarządzania procesami rozwoju obszarów wiejskich Podbabiogórza w celu poprawy efektywności i skuteczności wykorzystania ich zasobów rozwojowych oraz wzrostu konkurencyjności terytorialnej na wszystkich płaszczyznach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

W ramach I etapu realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej o projekcie i programie
 • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej realizację projektu pn. Rola partnerstwa lokalnego dla animowania rozwoju obszarów wiejskich Podbabiogórza
 • organizacja otwartych spotkań szkoleniowo-informacyjnych w każdej gminie
 • organizacja spotkania inaugurującego prace Komitetu Sterującego ZSROW Podbabiogórza i zespołu zadaniowego ZSROW Podbabiogórza skupiającego Lokalnych Animatorów Rozwoju
 • przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla Lokalnych Animatorów Rozwoju z zakresu nowoczesnych metod zarządzania rozwojem lokalnym – 6 modułów szkoleniowych
 • organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych Kierunki innowacyjnej i konkurencyjnej produkcji rolniczej, Aktywna Młodzież, Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, Zarządzanie produktem turystycznym, Pozyskiwanie funduszy UE na rozwój małej i średniej firmy
 • opracowanie internetowego portalu informacyjnego o projekcie
 • opracowanie i publikacja biuletynu informacyjnego z realizacji projektu
 • analiza prawna ram instytucjonalnych dla organizacji Lokalnej Grupy Działania dla realizacji ZSROW Podbabiogórza
 • przygotowanie i przeprowadzenie sektorowych badań ankietowych w subregionie
 • opracowanie statutu i regulaminów tworzonej organizacji Lokalnej Grupy Działania

W ramach II etapu realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

 • przeprowadzenie procedury rejestracyjnej organizacji Lokalnej Grupy Działania
 • analiza zebranych danych (analiza SWOT) poprzez warsztat analityczny
 • prezentacja wyników analiz i warsztatów planistycznych w celu ustalenia celów i priorytetów ZSROW Podbabiogórza
 • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Partnerstwo w zakresie tworzenia marki regionalnej i lokalnej z konsultacjami celów i priorytetów ZSROW Podbabiogórza
 • analiza luk i potencjałów rozwojowych na podstawie lokalnych strategii oraz trendów ponadlokalnych
 • przeprowadzenie audytu zrównoważonego rozwoju
 • opracowanie zintegrowanego raportu na temat diagnozy społeczno-gospodarczej Podbabiogórza
 • analiza polskich i zagranicznych dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wraz z analizą możliwości implementacji zidentyfikowanych dobrych praktyk na Podbabiogórzu
 • przeprowadzenie warsztatu w zakresie programowania operacyjnego regionu
 • opracowanie planu operacyjnego oraz przeprowadzenie warsztatu w zakresie budżetowania planu operacyjnego ZSROW Podbabiogórza
 • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Podsumowanie prac nad opracowaniem ZSROW Podbabiogórza – osiągnięcia i zamierzenia
 • opracowanie i publikacja biuletynu informacyjnego podsumowującego efekty projektu z opisem ZSROW
 • przeprowadzenie akcji informacyjnej w każdej gminie na temat możliwości uczestnictwa w procesie wdrażania ZSROW Podbabiogórza wśród społeczności lokalnej
 • ostateczna redakcja dokumentu ZSROW Podbabiogórza

Realizacja projektu przyczyniła się do zaprogramowania partnerskich działań służących wspieraniu następujących kierunków rozwoju Podbabiogórza:

 • partnerstwo międzysektorowe na obszarach wiejskich Podbabiogórza jako czynnik zwiększający efektywność lokalnych działań prorozwojowych
 • zrównoważona turystyka
 • ekologiczne i innowacyjne rolnictwo
 • mikroprzedsiębiorczość oraz mała i średnia przedsiębiorczość wykorzystująca tradycje i zasoby Podbabiogórza oraz należącej do sektorów „regionalnej szansy” województwa małopolskiego
 • zasoby ludzkie obszarów wiejskich jako podstawy wzrostu konkurencyjności subregionalnej gospodarki i poprawy warunków życia lokalnej społeczności

Efektem projektu była także aktywizacja lokalnych środowisk poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń otwartych w gminach, zbudowanie trwałego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów Podbabiogórza, rozwój kompetencji zawodowych osób uczestniczących w sposób bezpośredni w zadaniach szkoleniowych i konferencyjnych.

Z działań tych skorzystało w sposób bezpośredni około 500 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy Podbabiogórza oraz około 1000 osób w sposób pośredni poprzez działania informacyjne i promocyjne projektu. Kluczowym efektem końcowym realizacji pierwszego schematu Leader+ było powstanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze, które następnie samodzielnie już realizowało drugi schemat projektu.

W ramach drugiego schematu Fundacja wspierała Stowarzyszenie w jego działaniach, mając swoich przedstawicieli w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Na zlecenie Stowarzyszenia zrealizowano w kwietniu 2007 r. konferencję Rozwój nowoczesnego sektora turystycznego Podbabiogórza oraz w tym samym roku następujące szkolenia:

 • Kobieta Leader w środowisku wiejskim
 • Szkolenie młodzieżowych liderów
 • Zarządzanie usługami turystycznymi (2 edycje)
 • Obsługa klienta w sektorze turystycznym (2 edycje)
 • Szkolenie z zakresu technik poruszania się na rynku pracy.

Fundacja przygotowała także i zrealizowała dla Stowarzyszenia dwie wizyty studyjne do zagranicznych Lokalnych Grup Działania, tj. na Węgry w okresie 1-5.07.2007 r. i do Francji w okresie 12-16.09.2007 r.