„Od edukacji do zatrudnienia poprzez przedsiębiorczość”

„From Education to Employment through Entrepreneurship”

 

Beneficjent: Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój, Sucha Beskidzka

Partnerzy:

Hiszpania: Busines Innovation Brokers S.Coop   Fermin Calbeton 13 Eibar (Gipuzkoa) SPAIN

Republika Czeska: BEC druzstvo - Business and Employment Co-operative

Portugalia: ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira

Termin realizacji: 03.11.2019 – 02.11.2021

Strona www projektu: www.fromeducationtoemployment.eu

 

Centra badawcze, a także instytucje doradcze i wspierające pracę zgadzają się, że na poziomie europejskim istnieją pewne wspólne potrzeby związane z możliwościami uczenia się przedsiębiorczości, które nie są wystarczająco zaspokojone. Po pierwsze, nie ma podejścia do uczenia się, które byłoby wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do wszystkich istniejących kazuistycznych przedsiębiorczości, a jednocześnie wystarczająco wyczerpujące lub kompleksowe, aby skutecznie obejmować wszystkie kompetencje przedsiębiorcze.

Po drugie, brakuje europejskich standardowych narzędzi do diagnozowania/ uznawania i potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji potencjalnych przedsiębiorców. W tym sensie F3E zamierza promować, poprzez aktywną współpracę między 4 instytucjami edukacyjnymi i wspierającymi przedsiębiorczość, promocję nowego europejskiego innowacyjnego podejścia do promowania przedsiębiorczości w edukacji dorosłych (diagnoza, cele, materiały szkoleniowe i ocena), które pomogą zapewnić dokładne wsparcie przedsiębiorczości dla osób prowadzących do ich zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i profesjonalne przetestowanie wspólnej metodologii wśród dostawców AE, co pozwoli z jednej strony na diagnozę i ocenę zdolności przedsiębiorczych osób, az drugiej strony na dzielenie się i rozwijanie kompleksowej seria działań (moduły szkoleniowe), które odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom, a tym samym przyczyniają się do wspierania przekazywania kluczowych kompetencji przedsiębiorcom oraz do poprawy powiązań między kształceniem i szkoleniem a sukcesem w świecie pracy. Metodologia robocza przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, ponieważ stanie się mechanizmem wiedzy i badań prowadzonych w instytucjach edukacyjnych w celu poprawy jakości i adekwatności oferty edukacyjnej we własnym zespole i stażystach, a z drugiej strony stażyści będą mieli do dyspozycji pozbyć się zestawu przedsiębiorczości w celu poprawy ich zdolności przedsiębiorczych.

Aby osiągnąć te cele, zostaną przeprowadzone następujące działania:
- Opracowanie (automatycznego) narzędzia diagnostycznego do analizy zdolności przedsiębiorczych stażystów Zostanie utworzona platforma internetowa w celu ułatwienia interakcji, poprawy umiejętności ICT oraz rozpowszechniania i przyciągania potencjalni przedsiębiorcy do pierwszego etapu diagnozy.
- Przetestuj narzędzie diagnostyczne. Każda instytucja partnerska wybierze próbę 10 członków personelu lub stażystów, którzy będą celem testów.
- Indywidualna identyfikacja głównych niedociągnięć i słabości, które należy usunąć.
- Udostępniaj i projektuj cały zestaw metodologii i treści szkoleniowych, aby zmapować wszystkie obszary diagnozy. Będzie składać się z podstawy programowej, która będzie zawierać cele szkoleniowe, treść i metody.
- Test spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej złożonej z różnych modułowych treści szkoleniowych w celu usunięcia konkretnych niedociągnięć zidentyfikowanych przez narzędzie diagnostyczne.
- Wydanie ZESTAWU dla przedsiębiorców obejmującego narzędzie diagnostyczne i modułowy program szkoleniowy jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) w przestrzeni roboczej online dla wszystkich, aby uzyskać do niego dostęp.

 

Priorytety i tematy

EDUKACJA DOROSŁYCH: Wspieranie tworzenia ścieżek podnoszenia umiejętności i dostępu do nich

 W razie potrzeby wybierz maksymalnie dwa dodatkowe priorytety zgodnie z celami projektu.

HORYZONTALNY: Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji

EDUKACJA DOROSŁYCH: Poprawa i rozszerzenie dostaw wysokiej jakości możliwości kształcenia przystosowywanych do potrzeb poszczególnych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach

F3E to program szkoleniowy, który zajmuje się wsparciem przedsiębiorczości dla osób w zakresie ich zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy. W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu rzeczywistości gospodarczej. To pracodawcy, pracownicy i prezentowane przez nich postawy przedsiębiorców tworzą dobrobyt kraju. Ich kreatywność, zdolność dostosowywania się lub gotowość do podejmowania ryzyka powodują, że odważnie wdrażają pomysły na własny biznes, a gospodarka otrzymuje wymierny impuls rozwojowy. Postawa przedsiębiorcza pozwala na rozwój pomimo barier, z jakimi często spotykają się przedsiębiorcy.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości są w rzeczywistości połączeniem innych kompetencji i umiejętności, w tym:
- świadomości handlowej
- kreatywnego i innowacyjnego myślenia (w rzeczywistości można argumentować, że przedsiębiorcy podejmują innowację i sprawiają, że jest ona opłacalna z handlowego punktu widzenia).
- rozwiązywanie problemów i umiejętności analityczne (rozwiązanie przedsiębiorcze zwykle zaczyna się od zidentyfikowania problemu i dostrzeżenia trendów) - zdolności adaptacyjne i elastyczność
- wpływanie na umiejętności (niezbędne jest uzyskanie porozumienia i wsparcia od potencjalnych klientów)
- negocjacje, umiejętności perswazyjne i sprzedażowe
- przywództwo
- popęd i zorientowanie na wyniki - odporność na przeszkody.

W związku z tym projekt ma na celu ustanowienie modelu najlepszych praktyk diagnozowania i podnoszenia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości na poziomie europejskim, w celu dostarczenia nowych i innowacyjnych narzędzi i możliwości uczenia się potencjalnym nowym przedsiębiorcom w celu zwiększenia ich szans na udane rozpoczęcie działalności gospodarczej, a tym samym zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw w każdym kraju. Wszystkie działania w ramach projektu przyczyniają się do stworzenia modelu umiejętności przedsiębiorczych za pomocą odpowiednich narzędzi. System uczenia się przez całe życie musi być bardziej otwarty na różne formy rozwoju przedsiębiorczości dorosłych. Ta otwartość powinna opierać się na szerszych możliwościach uczenia się. Jednym z rozwiązań jest stworzenie innowacyjnych produktów, które będą wspierać proces uczenia się przez całe życie. Chociaż docelowymi kolektywami są potencjalni przedsiębiorcy, edukatorzy dorosłych i doradcy również nauczą się i przetestują narzędzie diagnostyczne oraz nowe modułowe szkolenia, aby zdobyli również odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

 

I spotkanie międzynarodowe w Suchej Beskidzkiej, Polska 13-14.01.2020

W dniach 13-14 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu  „ Od edukacji do zatrudnienia poprzez przedsiębiorczość” realizowanego w ramach programu Erasmus+.  Organizacją goszczącą była Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój z Suchej Beskidzkiej.

W czasie seminarium przedstawiono ogólny plan realizacji projektu, przedyskutowano ogólny plan upowszechniania  oraz plan rozpowszechniania informacji na poziomie krajowym przez każdego z partnerów. Omówiono też inne istotne kwestie, w tym role partnerów i budżetowanie. Partnerzy dokonali szczegółowego zaprezentowania aktywności swoich. Dyskutowali na temat implementacji projektu, dokonali rozdziału zadań i odpowiedzialności za organizację kolejnych spotkań międzynarodowych. Intensywny czas pracy w trakcie mobilności przypieczętowało wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Uczestnicy projektu odkrywali też uroki Suchej Beskidzkiej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym biuletynem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 II międzynarodowe spotkanie 30.09.2020, on-line platforma WEBEX

Spotkanie zostało zorganizowane on-line ze względu na brak możliwości jego implementacji w standardzie spotkania twarzą w twarz.

Główne tematy poruszane podczas spotkanie: 

- sprawdzenie i dalsze planowanie harmonogramu prac,

- wymiana doświadczeń pomiędzy Partnerami,

- podsumowanie poprzedniego miesiąca,

- zarządzanie budżetem,

- monitoring,

- rekrutacja grupy testowej

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Szanowni Państwo, 

miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad pierwszym rezultatem intelektualnym - O1 - narzędzia do analizy zdolności przedsiębiorczych w pięciu wersjach językowych.

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem:

wersja polska pdf, wersja polska pptx

wersja angielska pdf, wersja angielska pptx

wersja hiszpańska pdf, wersja hiszpańska pptx

wersja portugalska pdf, wersja portugalska pptx

wersja czeska pdf, wersja czeska pptx