PARPADELA – GŁOS WSPÓLNY PONAD GRANICAMI

Projekt PARPADELA – głos wspólny ponad granicami, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie; akcja Projekty partnerskie Grundtviga , był realizowany w terminie 01.08.2010 - 31.07.2012. Partnerami Fundacji Ekologia, Zdrowie, Rozwój byli: Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF) z Francji, Agrar es Falusi Ifjusagi Korok Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesulete (AGRARIA-APURE) z Węgier, Peuple et Culture Wallonie z Belgii oraz Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim z Niemiec.

Więcej o Partnerach projektu

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF) – związek francuskich stowarzyszeń na rzecz rozwoju socjalnego i kulturalnego, działający na terenach miejskich i wiejskich. Zrzesza ponad 40 federacji departamentowych i regionalnych, które z kolei grupują około 1200 stowarzyszeń lokalnych, około 20 000 pracowników i 40 000 wolontariuszy.

Agrar es Falusi Ifjusagi Korok Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesulete ( AGRARIA-APURE) – węgierskie stowarzyszenie będące związkiem stowarzyszeń obywatelskich działającym od 1990 roku. W ciągu 20 lat zorganizowało liczne konferencje, seminaria, podróże o charakterze edukacyjnym, pozwalając tysiącom rolników i węgierskim specjalistom poznawać politykę rolną, regulacje prawne, systemy i metody produkcji w UE, wymieniać się doświadczeniami i tworzyć długotrwałe relacje zawodowe.

Peuple et Culture Wallonie/ Bruxelles – belgijskie stowarzyszenie zajmujące się działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi; jako stowarzyszenie kształcenia ustawicznego, przez Ministerstwo Gminy Francuskiej w Belgii i Wydział ds. Kultury Prowincji Liège P.E.C. W/B jest stowarzyszeniem autonomicznym, niezależnym.

Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim/ Frankfurt – niemiecka organizacja działa od 1990 r. na rzecz społeczności wielokulturowej, znajdującej się w trudnym położeniu. Centrum organizuje spotkania dla uczniów, warsztaty publiczne uwrażliwiające na sztukę, międzynarodowe spotkania młodzieży, warsztaty rzeźby oraz wprowadzające w zagadnienia dot. wymiaru sprawiedliwości i prewencji.

Partnerska praca w projekcie bazowała na doświadczeniu partnerów francuskich, dotyczącym ich projektu Słowa podzielane realizowanego w latach 2006-2009. Projekt dotyczył rozwijania metod mających wzmocnić aktywny i strukturalny udział uczestników w różnych projektach edukacyjnych, edukacji powszechnej, adresowanych do ludności lokalnej, w ramach sieci organizacji lokalnych, usytuowanej na terenach rolniczych i miejskich.

Projekt PARPADELA opierał się na pomyśle wspólnego głosu, praktyce kształcenia nieformalnego (dyskusje przy stoliku, warsztaty pisania), które wyzwala słowo, pozwalając na wymianę poglądów w tematach dotyczących społeczeństwa i w ten sposób wzmacniając lokalne obywatelskie działania. Celem było utworzenie europejskiego zespołu osób kształcących, które poprowadzą razem rozważania na temat wspólnego głosu ponad granicami. Osoby te miały skonstruować i przetestować program kształcenia dla uczących się i animatorów w krajach partnerskich. W czasie trwania projektu przewidziano używanie TIC w celu gromadzenia narzędzi i doświadczeń (blog do pracy), komunikowanie się przez Internet, wysłuchiwanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w ramach różnorodnych kultur. Doświadczenia będące rezultatem partnerskiej współpracy edukacyjnej pozwoliły wypracować nowe metody dotyczące wspólnego głosu odpowiednio w ramach sieci partnerów, także na szczeblu europejskim, oraz stworzyć platformę zasobów i inicjatyw europejskich.

Projekt PARPADELA obejmował wymianę metodyki w edukacji powszechnej podczas czterech spotkań:

14 – 18.12.2010 r. – Périgueux/ Francja

Pierwsze spotkanie poświęcone było prezentacji metody „Słów podzielanych” rozwiniętej przez Federację Centrów Socjalnych regionu Dordogne, odwiedzinach w trzech centrach na terenie departamentu połączonych z wymianą doświadczeń uczestników i działaczy centrów, prezentacją metod partnerów europejskich z Szolnok/ Węgry, Sucha Beskidzka/ Polska, Frankfurtrt i Fridrichsdorf/ Niemcy, PEC Wallonie Liège/ Belgia, a z Francji: z Młodzieżowego Domu Kultury (FFMJC), centrów socjalnych (FCSF) oraz ognisk wiejskich (FNFR).

10 – 14.04.2011 r. – Liège/ Belgia

Drugie spotkanie pozwoliło zrozumieć koncepcję „uczestnik–sprawca” na przykładzie PEC realizowaną w miejskiej jadłodajni, gdzie udało się zaangażować konsumentów ze środowiska ekonomicznej biedy do czynnego uczestnictwa i wzajemnej aktywności. Organizacją goszczącą była PEC (Peuple et Culture – Ludzie i Kultura), która pomaga osobom nie posiadającym dokumentów w rozwiązywaniu różnych problemów ich życia codziennego. Odkrycie tych działań, w ramach „słów podzielanych” w środowisku miejskim, dotyczących społeczności wielokulturowych, zainspirowało pomysły metodologiczne u partnerów francuskich i niemieckich, którzy pracują w środowisku miejskim, oraz u tych, którzy poszukują nowych sposobów zbliżenia i dostępu do społeczności takich jak np. Romowie na Węgrzech.

11 – 15.10.2011 – Szolnok/ Węgry

Akcent spotkania został położony na powszechną edukację kulturalną na obszarach wiejskich węgierskich. Wizyty pozwoliły z jednej strony poznać ofertę i projekty rzemiosła wpływające na rozwój turystyki i gospodarki lokalnej, z drugiej strony zobaczyć działania edukacyjne stowarzyszeń lokalnych, poznać programy skierowane do najmłodszych oraz programy nauczania wdrażane na Uniwersytecie Technicznym, które przyczyniają się do rozwoju zaniedbanego, zacofanego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Romów. Ponadto poznano różne metody przekazywania dziedzictwa kulturalnego poprzez działalność kulturalną, taką jak teatr, sztuki wizualne i inne.

20 – 24.03.2012 – Sucha Beskidzka/ Polska

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z kształceniem kadr w obszarze turystyki na rzecz regionów wiejskich dzięki działającej w regionie szkole wyższej o profilu turystycznym. Edukacja ta przyczynia się do rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Zapoznano się z realizowanymi przez Fundację projektami edukacyjnymi w szkołach powiatu suskiego (np. edukacja szachowa nauczycieli) oraz innymi inicjatywami edukacji nieformalnej. W czasie spotkania dyskutowano także o tworzenieu centrów kulturalnych na wsi, modernizacji oferty turystycznej: tras narciarskich, hotelarstwa, gastronomii i rzemiosła.

Efektem końcowym realizacji projektu była broszura prezentująca przykłady dobrych praktyk poszczególnych partnerów oraz blog prowadzony przez uczestników projektu.